Η Ελληνικη Εταιρεία Κοσμητολογίας έχει ως βασικούς στόχους τους εξής:

 

  • α. Ενθάρρυνση της βασικής έρευνας από το Πανεπιστήμιο και από ανεξάρτητους φορείς, που μπορεί να προσθέσει στη γνώση της χημείας και της τεχνολογίας των καλλυντικών.
  • β. Συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση των μελών του με συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις και συναντήσεις, για την πρόοδο και τα επιτεύγματα της κοσμητολογίας, στην Ελλάδα και διεθνώς.
  • γ. Δημοσίευση άρθρων επιστημονικής και τεχνικής φύσης.
  • δ. Ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων και εφαρμογών με συναφή φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό καθώς και η στενή συνεργασία με αυτά για την ανάπτυξη και βελτίωση της κοσμητολογίας.
  • ε. Μελέτη των εκπαιδευτικών αναγκών στο χώρο της κοσμητολογίας.
  • στ. Παρέμβαση και διαφώτιση της Κοινής γνώμης στα θέματα που αφορούν τους σκοπούς του σωματείου και τους τρόπους προαγωγής τους.
  • ζ. Εκπροσώπηση των μελών του έναντι του κοινού και των μέσων επικοινωνίας σε επιστημονικά θέματα.
  • η. Παροχή συμβουλών και κάθε είδους υποστήριξης στα μέλη του επί επιστημονικών θεμάτων.
  • θ. Αρμονική συνεργασία με όλους τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών του.
  • ι. Κάθε περαιτέρω δραστηριότητα που θα προάγει τα θεμιτά επιστημονικά συμφέροντα των μελών του και θα προτείνεται από το Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση του σωματείου προς ψήφιση και έγκριση.